Блокиране на Skype - L7

Публикувай отговор
Аватар
error_404
Глобален модератор
Мнения: 359
Регистриран на: 22 Дек 2012 10:58

Блокиране на Skype - L7

Мнение от error_404 »

С благодарност на kipsoft76

Код за потвърждение: Избери целия код

/ip firewall layer7-protocol print detail
name="Skype" regexp="^..\02............." 
name="SkypeOut" regexp="^(\x01.?.?.?.?.?.?.?.?\x01|\x02.?.?.?.?.?.?.?.?\x02|\x03.?.?.?.?.?.?.?.?\x03|\x04.?.?.?.?.?.?.?.?\x04|\x05.?.?.?.?.?.?.?.?\x05|\x06.?.?.?.?.?.?.?.?\x06|\x07.?.?.?.?.?.?.?.?\x07|\x08.?.?.?.?.?.?.?.?\x08|\x09.?.?>
            ?.?.?.?.?\x09|\x0a.?.?.?.?.?.?.?.?\x0a|\x0b.?.?.?.?.?.?.?.?\x0b|\x0c.?.?.?.?.?.?.?.?\x0c|\x0d.?.?.?.?.?.?.?.?\x0d|\x0e.?.?.?.?.?.?.?.?\x0e|\x0f.?.?.?.?.?.?.?.?\x0f|\x10.?.?.?.?.?.?.?.?\x10|\x11.?.?.?.?.?.?.?.?\x11|
            \x12.?.?.?.?.?.?.?.?\x12|\x13.?.?.?.?.?.?.?.?\x13|\x14.?.?.?.?.?.?.?.?\x14|\x15.?.?.?.?.?.?.?.?\x15|\x16.?.?.?.?.?.?.?.?\x16|\x17.?.?.?.?.?.?.?.?\x17|\x18.?.?.?.?.?.?.?.?\x18|\x19.?.?.?.?.?.?.?.?\x19|\x1a.?.?.?.?.?
            .?.?.?\x1a|\x1b.?.?.?.?.?.?.?.?\x1b|\x1c.?.?.?.?.?.?.?.?\x1c|\x1d.?.?.?.?.?.?.?.?\x1d|\x1e.?.?.?.?.?.?.?.?\x1e|\x1f.?.?.?.?.?.?.?.?\x1f|\x20.?.?.?.?.?.?.?.?\x20|\x21.?.?.?.?.?.?.?.?\x21|\x22.?.?.?.?.?.?.?.?\x22|\x2
            3.?.?.?.?.?.?.?.?\x23|\$.?.?.?.?.?.?.?.?\$|\x25.?.?.?.?.?.?.?.?\x25|\x26.?.?.?.?.?.?.?.?\x26|\x27.?.?.?.?.?.?.?.?\x27|\(.?.?.?.?.?.?.?.?\(|\).?.?.?.?.?.?.?.?\)|\*.?.?.?.?.?.?.?.?\*|\+.?.?.?.?.?.?.?.?\+|\x2c.?.?.?.?
            .?.?.?.?\x2c|\x2d.?.?.?.?.?.?.?.?\x2d|\..?.?.?.?.?.?.?.?\.|\x2f.?.?.?.?.?.?.?.?\x2f|\x30.?.?.?.?.?.?.?.?\x30|\x31.?.?.?.?.?.?.?.?\x31|\x32.?.?.?.?.?.?.?.?\x32|\x33.?.?.?.?.?.?.?.?\x33|\x34.?.?.?.?.?.?.?.?\x34|\x35.
            ?.?.?.?.?.?.?.?\x35|\x36.?.?.?.?.?.?.?.?\x36|\x37.?.?.?.?.?.?.?.?\x37|\x38.?.?.?.?.?.?.?.?\x38|\x39.?.?.?.?.?.?.?.?\x39|\x3a.?.?.?.?.?.?.?.?\x3a|\x3b.?.?.?.?.?.?.?.?\x3b|\x3c.?.?.?.?.?.?.?.?\x3c|\x3d.?.?.?.?.?.?.?.
            ?\x3d|\x3e.?.?.?.?.?.?.?.?\x3e|\?.?.?.?.?.?.?.?.?\?|\x40.?.?.?.?.?.?.?.?\x40|\x41.?.?.?.?.?.?.?.?\x41|\x42.?.?.?.?.?.?.?.?\x42|\x43.?.?.?.?.?.?.?.?\x43|\x44.?.?.?.?.?.?.?.?\x44|\x45.?.?.?.?.?.?.?.?\x45|\x46.?.?.?.?
            .?.?.?.?\x46|\x47.?.?.?.?.?.?.?.?\x47|\x48.?.?.?.?.?.?.?.?\x48|\x49.?.?.?.?.?.?.?.?\x49|\x4a.?.?.?.?.?.?.?.?\x4a|\x4b.?.?.?.?.?.?.?.?\x4b|\x4c.?.?.?.?.?.?.?.?\x4c|\x4d.?.?.?.?.?.?.?.?\x4d|\x4e.?.?.?.?.?.?.?.?\x4e|\
            x4f.?.?.?.?.?.?.?.?\x4f|\x50.?.?.?.?.?.?.?.?\x50|\x51.?.?.?.?.?.?.?.?\x51|\x52.?.?.?.?.?.?.?.?\x52|\x53.?.?.?.?.?.?.?.?\x53|\x54.?.?.?.?.?.?.?.?\x54|\x55.?.?.?.?.?.?.?.?\x55|\x56.?.?.?.?.?.?.?.?\x56|\x57.?.?.?.?.?.
            ?.?.?\x57|\x58.?.?.?.?.?.?.?.?\x58|\x59.?.?.?.?.?.?.?.?\x59|\x5a.?.?.?.?.?.?.?.?\x5a|\[.?.?.?.?.?.?.?.?\[|\\.?.?.?.?.?.?.?.?\\|\].?.?.?.?.?.?.?.?\]|\^.?.?.?.?.?.?.?.?\^|\x5f.?.?.?.?.?.?.?.?\x5f|\x60.?.?.?.?.?.?.?.?
            \x60|\x61.?.?.?.?.?.?.?.?\x61|\x62.?.?.?.?.?.?.?.?\x62|\x63.?.?.?.?.?.?.?.?\x63|\x64.?.?.?.?.?.?.?.?\x64|\x65.?.?.?.?.?.?.?.?\x65|\x66.?.?.?.?.?.?.?.?\x66|\x67.?.?.?.?.?.?.?.?\x67|\x68.?.?.?.?.?.?.?.?\x68|\x69.?.?.
            ?.?.?.?.?.?\x69|\x6a.?.?.?.?.?.?.?.?\x6a|\x6b.?.?.?.?.?.?.?.?\x6b|\x6c.?.?.?.?.?.?.?.?\x6c|\x6d.?.?.?.?.?.?.?.?\x6d|\x6e.?.?.?.?.?.?.?.?\x6e|\x6f.?.?.?.?.?.?.?.?\x6f|\x70.?.?.?.?.?.?.?.?\x70|\x71.?.?.?.?.?.?.?.?\x7
            1|\x72.?.?.?.?.?.?.?.?\x72|\x73.?.?.?.?.?.?.?.?\x73|\x74.?.?.?.?.?.?.?.?\x74|\x75.?.?.?.?.?.?.?.?\x75|\x76.?.?.?.?.?.?.?.?\x76|\x77.?.?.?.?.?.?.?.?\x77|\x78.?.?.?.?.?.?.?.?\x78|\x79.?.?.?.?.?.?.?.?\x79|\x7a.?.?.?.?
            .?.?.?.?\x7a|\{.?.?.?.?.?.?.?.?\{|\|.?.?.?.?.?.?.?.?\||\}.?.?.?.?.?.?.?.?\}|\x7e.?.?.?.?.?.?.?.?\x7e|\x7f.?.?.?.?.?.?.?.?\x7f|\x80.?.?.?.?.?.?.?.?\x80|\x81.?.?.?.?.?.?.?.?\x81|\x82.?.?.?.?.?.?.?.?\x82|\x83.?.?.?.?.
            ?.?.?.?\x83|\x84.?.?.?.?.?.?.?.?\x84|\x85.?.?.?.?.?.?.?.?\x85|\x86.?.?.?.?.?.?.?.?\x86|\x87.?.?.?.?.?.?.?.?\x87|\x88.?.?.?.?.?.?.?.?\x88|\x89.?.?.?.?.?.?.?.?\x89|\x8a.?.?.?.?.?.?.?.?\x8a|\x8b.?.?.?.?.?.?.?.?\x8b|\x
            8c.?.?.?.?.?.?.?.?\x8c|\x8d.?.?.?.?.?.?.?.?\x8d|\x8e.?.?.?.?.?.?.?.?\x8e|\x8f.?.?.?.?.?.?.?.?\x8f|\x90.?.?.?.?.?.?.?.?\x90|\x91.?.?.?.?.?.?.?.?\x91|\x92.?.?.?.?.?.?.?.?\x92|\x93.?.?.?.?.?.?.?.?\x93|\x94.?.?.?.?.?.?
            .?.?\x94|\x95.?.?.?.?.?.?.?.?\x95|\x96.?.?.?.?.?.?.?.?\x96|\x97.?.?.?.?.?.?.?.?\x97|\x98.?.?.?.?.?.?.?.?\x98|\x99.?.?.?.?.?.?.?.?\x99|\x9a.?.?.?.?.?.?.?.?\x9a|\x9b.?.?.?.?.?.?.?.?\x9b|\x9c.?.?.?.?.?.?.?.?\x9c|\x9d.
            ?.?.?.?.?.?.?.?\x9d|\x9e.?.?.?.?.?.?.?.?\x9e|\x9f.?.?.?.?.?.?.?.?\x9f|\xa0.?.?.?.?.?.?.?.?\xa0|\xa1.?.?.?.?.?.?.?.?\xa1|\xa2.?.?.?.?.?.?.?.?\xa2|\xa3.?.?.?.?.?.?.?.?\xa3|\xa4.?.?.?.?.?.?.?.?\xa4|\xa5.?.?.?.?.?.?.?.
            ?\xa5|\xa6.?.?.?.?.?.?.?.?\xa6|\xa7.?.?.?.?.?.?.?.?\xa7|\xa8.?.?.?.?.?.?.?.?\xa8|\xa9.?.?.?.?.?.?.?.?\xa9|\xaa.?.?.?.?.?.?.?.?\xaa|\xab.?.?.?.?.?.?.?.?\xab|\xac.?.?.?.?.?.?.?.?\xac|\xad.?.?.?.?.?.?.?.?\xad|\xae.?.?
            .?.?.?.?.?.?\xae|\xaf.?.?.?.?.?.?.?.?\xaf|\xb0.?.?.?.?.?.?.?.?\xb0|\xb1.?.?.?.?.?.?.?.?\xb1|\xb2.?.?.?.?.?.?.?.?\xb2|\xb3.?.?.?.?.?.?.?.?\xb3|\xb4.?.?.?.?.?.?.?.?\xb4|\xb5.?.?.?.?.?.?.?.?\xb5|\xb6.?.?.?.?.?.?.?.?\x
            b6|\xb7.?.?.?.?.?.?.?.?\xb7|\xb8.?.?.?.?.?.?.?.?\xb8|\xb9.?.?.?.?.?.?.?.?\xb9|\xba.?.?.?.?.?.?.?.?\xba|\xbb.?.?.?.?.?.?.?.?\xbb|\xbc.?.?.?.?.?.?.?.?\xbc|\xbd.?.?.?.?.?.?.?.?\xbd|\xbe.?.?.?.?.?.?.?.?\xbe|\xbf.?.?.?.
            ?.?.?.?.?\xbf|\xc0.?.?.?.?.?.?.?.?\xc0|\xc1.?.?.?.?.?.?.?.?\xc1|\xc2.?.?.?.?.?.?.?.?\xc2|\xc3.?.?.?.?.?.?.?.?\xc3|\xc4.?.?.?.?.?.?.?.?\xc4|\xc5.?.?.?.?.?.?.?.?\xc5|\xc6.?.?.?.?.?.?.?.?\xc6|\xc7.?.?.?.?.?.?.?.?\xc7|
            \xc8.?.?.?.?.?.?.?.?\xc8|\xc9.?.?.?.?.?.?.?.?\xc9|\xca.?.?.?.?.?.?.?.?\xca|\xcb.?.?.?.?.?.?.?.?\xcb|\xcc.?.?.?.?.?.?.?.?\xcc|\xcd.?.?.?.?.?.?.?.?\xcd|\xce.?.?.?.?.?.?.?.?\xce|\xcf.?.?.?.?.?.?.?.?\xcf|\xd0.?.?.?.?.?
            .?.?.?\xd0|\xd1.?.?.?.?.?.?.?.?\xd1|\xd2.?.?.?.?.?.?.?.?\xd2|\xd3.?.?.?.?.?.?.?.?\xd3|\xd4.?.?.?.?.?.?.?.?\xd4|\xd5.?.?.?.?.?.?.?.?\xd5|\xd6.?.?.?.?.?.?.?.?\xd6|\xd7.?.?.?.?.?.?.?.?\xd7|\xd8.?.?.?.?.?.?.?.?\xd8|\xd
            9.?.?.?.?.?.?.?.?\xd9|\xda.?.?.?.?.?.?.?.?\xda|\xdb.?.?.?.?.?.?.?.?\xdb|\xdc.?.?.?.?.?.?.?.?\xdc|\xdd.?.?.?.?.?.?.?.?\xdd|\xde.?.?.?.?.?.?.?.?\xde|\xdf.?.?.?.?.?.?.?.?\xdf|\xe0.?.?.?.?.?.?.?.?\xe0|\xe1.?.?.?.?.?.?.
            ?.?\xe1|\xe2.?.?.?.?.?.?.?.?\xe2|\xe3.?.?.?.?.?.?.?.?\xe3|\xe4.?.?.?.?.?.?.?.?\xe4|\xe5.?.?.?.?.?.?.?.?\xe5|\xe6.?.?.?.?.?.?.?.?\xe6|\xe7.?.?.?.?.?.?.?.?\xe7|\xe8.?.?.?.?.?.?.?.?\xe8|\xe9.?.?.?.?.?.?.?.?\xe9|\xea.?
            .?.?.?.?.?.?.?\xea|\xeb.?.?.?.?.?.?.?.?\xeb|\xec.?.?.?.?.?.?.?.?\xec|\xed.?.?.?.?.?.?.?.?\xed|\xee.?.?.?.?.?.?.?.?\xee|\xef.?.?.?.?.?.?.?.?\xef|\xf0.?.?.?.?.?.?.?.?\xf0|\xf1.?.?.?.?.?.?.?.?\xf1|\xf2.?.?.?.?.?.?.?.?
            \xf2|\xf3.?.?.?.?.?.?.?.?\xf3|\xf4.?.?.?.?.?.?.?.?\xf4|\xf5.?.?.?.?.?.?.?.?\xf5|\xf6.?.?.?.?.?.?.?.?\xf6|\xf7.?.?.?.?.?.?.?.?\xf7|\xf8.?.?.?.?.?.?.?.?\xf8|\xf9.?.?.?.?.?.?.?.?\xf9|\xfa.?.?.?.?.?.?.?.?\xfa|\xfb.?.?.
            ?.?.?.?.?.?\xfb|\xfc.?.?.?.?.?.?.?.?\xfc|\xfd.?.?.?.?.?.?.?.?\xfd|\xfe.?.?.?.?.?.?.?.?\xfe|\xff.?.?.?.?.?.?.?.?\xff)"

Код за потвърждение: Избери целия код

/ip firewall filter print
chain=forward action=drop layer7-protocol=Skype 
chain=forward action=drop layer7-protocol=SkypeOut 
Естествено ако в мрежата има работещи други протоколи(SIP) или услуги(SSH,Telnet,Ftp и всякакви други) трябва да им се опишат regex-ите в layer7-protocol и да се сложат преди правилата за Skype иначе и те ще бъдат блокирани (точно поради факта, че Skype се опитва да използва всичко възможно за да се конектне).
Изображение
"За мен най-лошото в България е чудесното наслаждение, което тук имат хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата."
К.Иречек, 13.12.1881
Публикувай отговор